PROTEGINT
ELS TEUS DRETS

LA FIRMA

És un despatx especialitzat en les àrees de Dret Laboral-Empresarial, Seguretat Social, Prevenció de Riscos Laborals, Accidents de treball liderat per Pilar Millán Comas i Magali Millán Comas, les dues amb una trajectòria professional de més de 30 anys.

Aquesta companyia sempre ha preservat els principis tradicionals de l'advocacia, fomentant la formació continuada i especialització dels seus advocats, prioritzant l'assistència dels mateixos a Congressos Nacionals i Internacionals de les àrees d'especialitat d'aquest despatx, i tot això combinat amb l'estudi exhaustiu de cada cas que se'ns encarrega i la utilització de la tecnologia jurídica més moderna al servei de les persones i l'empresa, fins a oferir una solució completa que integri totes les qüestions que es derivin del conflicte plantejat en tots els seus àmbits.

Aquest despatx col·labora amb entitats sense ànim de lucre, associacions, entitats esportives, prestant assessorament jurídic.

Així mateix, mantenim relacions amb altres professionals de prestigi i amb els millors especialistes en totes les branques del dret, treballant en col·laboració amb aquests.

MILLAN COMAS ASSESSORS, S.L., des de 1997 a Mataró.

CONFIANÇA

La relació client / advocat es fonamenta en la confiança i exigeix ​​d'aquest una conducta professional íntegra, honrada, veraç i diligent.

EXCEL·LÈNCIA

La formació contínua garanteix la capacitat tècnica dels nostres advocats, l'actualització permanent de tots els canvis legislatius, assegurant sempre un criteri legal fiable, segur i actualitzat.

ESPAI MULTIDISCIPLINAR

La nostra especialització en les diferents àrees jurídiques i la col·laboració amb altres professionals garanteix un servei integral amb solucions legals personalitzades.

L'EQUIP 

Sòcies Fundadores 

PILARMILLAN

Advocada, Colegiada 918 ICAMAT

PILAR MILLÁN COMAS

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Tècnic Superior en Riscos Laborals en les Especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene i Ergonomia per la UPC. Auditora Soci Laboral per ESADE Business & Law School. Auditora en Prevenció de Riscos Laborals per Foment de l'Treball Nacional.

Durant la seva trajectòria professional exerceix des de fa més 30 anys com a advocada especialitzada en Dret Laboral, Empresarial, Contenciós Administratiu, i així mateix com a assessora de prevenció de riscos laborals realitzant aquesta tasca
en diferents serveis de prevenció de riscos laborals.

Compagina l'exercici de la professió amb la carrera docent, impartint classes a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró i impartint conferències referents a la seva especialitat professional en diferents associacions i gremis.

Així mateix, és membre de la Comissió de Formació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró. Ha assessorat diferents organismes de l'Administració Local de Catalunya i Col·legi Professional d'Infermeria de Catalunya en l'àrea laboral.

Mobirise

Graduada Social Diplomada

MAGALI MILLÁN COMAS

Graduada Social Diplomada, per l'Escola de Graduats Socials de Barcelona, ​​ Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les Especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene i Ergonomia.

Exerceix com a graduada social des de fa 30 anys, es tècnic en prevenció de riscos laborals i perit en accidents laborals i especialista en professiogrames.

Compagina l'exercici de la seva professió com a assessora jurídic i econòmic en matèria social i empresarial , experta en relacions laborals, recursos humans, economia laboral, consultora en dret laboral i de la seguretat social, amb la de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals.

Així mateix, és experta en professiogrames, actuant com a pèrit en instàncies judicials , elaborant peritatges, dictàmens i informes pericials judicials i de part, informes que tenen gran transcendència per determinar si la persona treballadora és tributària d'algun tipus de prestació derivada d'una invalidesa permanent en qualsevol dels seus graus (parcial, total, absoluta o gran invalidesa).

SERVEIS 

DRET LABORAL

 • Expedients de Regulació d'Ocupació. Extinció i suspensió de contractes de Treball.
 • Acomiadaments i sancions laborals.
 • Indemnitzacions de Danys i Perjudicis derivades de la relació laboral.
 • Drets i Deures derivats del Contracte de Treball.
 • Garanties Laborals per canvi d'Empresari.
 • Mobilitat Funcional i geogràfica.
 • Representació Col·lectiva.
 • Mobbing.
 • Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.
 • Reclamacions contra el Fons de Garantia Salarial.
 • Pactes de no concurrència. Pactes de permanència.

SEGURETAT SOCIAL PENSIONS

 • Prestacions Contributives de la Seguretat Social: invalidesa permanent.
 • Incapacitat Temporal.
 • Prestacions per Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
 • Pensió de Viduïtat.
 • Prestacions No Contributives. Invalidesa. Jubilació.
 • Graus de Discapacitat.
 • Jubilacions. Estudi de jubilació.
 • Reclamació de reintegrament per intervenció de despeses Quirúrgiques.

NÒMINES GESTIÓ EMPRESARIAL

 • Confecció de nòmines.
 • Afiliació i cotització a la Seguretat Social.
 • Contractació Laboral en tot tipus de modalitats contractuals.
 • Reestructuració de plantilles.
 • Subrogacions Empresarials.
 • Successió d'Empresa.
 • Convenis de Recuperació davant el Fons de Garantia Salarial.
 • Tramitació d'ajornaments a la TGSS.
 • Estudis sobre aplicació i negociació de convenis col·lectius.
 • Assistència i Representació en tot tipus d'expedients Administratius davant la Inspecció de Treball.
 • Expedients Disciplinaris.
 • Estudi i sol·licitud de les subvencions i bonificacions laborals a les quals es pugui acollir l'empresa.
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball.
 • Defensa davant Reclamacions de Recàrrec de Prestacions per Falta de Mesures de Seguretat i Higiene en el treball.

ACCIDENTS DE TREBALL I ENFERMETATS PROFESSIONALS

 • Accidents de Treball.
 • Recàrrec de Prestacions per Falta de Mesures de Seguretat i Higiene en el treball.
 • Reclamació d'Indemnitzacions de danys i perjudicis per Accident de Treball.
 • Seguretat i Salut en el Treball.

PROFESSIOGRAMES

 • Peritatges. Dictàmens. Informes judicials i de part.
 • Professiogrames per Factors: Indispensable per defensar una invalidesa permanent.
 • Professiogrames per Competències: Finalitat és la selecció de personal.

DRET DE FAMÍLIA

 • Divorci, separació i Nul·litat.
 • Règim Econòmic Matrimonial i Liquidació.
 • Pàtria Potestat, Guarda i Filiació.
 • Acolliment, adopció i tutela. Autoritzacions judicials.
 • Reclamació d'aliments entre parents.
 • Relacions Convivencials d'Ajuda Mútua.
 • Successions.
 • Processos sobre Capacitat i Incapacitació, Curatela i Tutela.
 • Execució de resolucions judicials.

PLANS D'IGUALTAT

 • Seguiment plans d'igualtat.
 • Registre retributiu
 • Auditories retributives.
 • Protocols d'assetjament.

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

 • Indemnitzacions per Accidents de Circulació.

AUTÒNOMS

 • Alta i gestió autonònoms.
 • Alta i gestió servei domèstic.

NOTICIES

Sentència del TS 881/2016, de 25 d'octubre de 2016, sala 4 del social, unificació de doctrina 3818/2015 mitjançant la qual es procedeix a estimar el reconeixement de la prestació per maternitat subrogada del progenitor d'una família monoparental, canviant el criteri jurisprudencial vigent fins al moment.
Sentència del TSJC 3767/2017, de 12 de juny de 2017, Sala social 1, recurs suplicació 2310/2017, mitjançant la qual es procedeix a estimar el recurs interposat per la lletrada Pilar Millán, en representació de l'xef de cuina Carles Abellán, i revocar la primera sentència que va declarar nul per discriminatori l'acomiadament d'un treballador en situació de baixa mèdica dictada pel Jutjat Social núm 33 de Barcelona.
Sentència del TSJC de 20 de maig de 2019, per la qual es confirma sentència dictada pel Jutjat del Social nº 1 de Mataró, declarant NUL L'ACOMIADAMENT DISCIPLINARI d'una treballadora per VULNERACIO DE LA GARANTIA D’INDEMNITAT, atès que la treballadora havia interposat denúncia a Inspecció de Treball contra l'empresa, per falta d'ocupació efectiva apartant-se les seves funcions habituals.
Sentència del TSJC de 19 de Febrer de 2020, por la que se confirma sentència dictada pel Jutjat del Social nº 2 de Mataró, en la que es reconeix una invalidesa permanent total per a la professió habitual d’un mosso d’esquadra.
Sentència del TSJC de 14 de Febrer de 2018, por la que se confirma sentència dictada pel Jutjat del Social nº 2 de Mataró, en la que es reconeix una invalidesa permanent Absoluta per a tot tipus de professió, d’una persona treballadora que presentava poliartropatía degenerativa amplia però amb una lleu limitació funcional i un trastorn depressiu greu amb brots psicòtics.

COL·LABORADORS

MILLAN COMAS ASSESSORS, S.L., col·labora amb advocats i advocades altament especialitzats en les diferents àrees del Dret, el que ens permet oferir un servei d'assessorament jurídic multidisciplinari, amb un alt nivell d'especialització.

Amb MILLAN COMAS ASSESSORS, S.L., estaràs en les millors mans, perquè els teus problemes, són els nostres problemes.

Treballem amb sinceritat i transparència.

CONTACTE

DELEGACIONS

MATARÓ

Carrer Sant Josep Oriol, 3, 08302 Mataró, Barcelona

Email: pmillan@icamat.org

Tel: 93 796 22 44

© Copyright 2020 MILLAN COMAS ASSESSORS S.L. Tots els drets reservats.